REKRUTACJA NA ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ

Architektura Wnętrz
kierunek: Architektura Wnętrz
specjalność: architektura wnętrz

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest w pełni przygotowany zarówno do zespołowej, jak i indywidualnej pracy związanej z projektowaniem szeroko pojętej architektury wnętrz. Struktura Katedry Architektury Wnętrz pozwala na indywidualny wybór studiowanych dziedzin i dedykowanych im pracowni w zakresie projektowania: architektury wnętrz, wystaw, mebla lub detalu architektonicznego. Student ma szanse na zdobycie specjalizacji odpowiadającej potrzebom zatrudnienia w architektonicznych studiach projektowych, zakładach produkujących meble, pracowniach aranżacji wnętrz lub pracy w charakterze niezależnego projektanta. Absolwent jest także w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku architektura wnętrz jest przygotowany do dojrzałego i świadomego podejmowania twórczej i samodzielnej pracy związanej z kształtowaniem przestrzeni wnętrz i wystaw. W wyniku procesu kształcenia na studiach drugiego stopnia nastawionego na indywidualny rozwój osobowości twórczej oraz kreatywnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy projektowej absolwent jest przygotowany do wykonywania wolnego zawodu architekta wnętrz lub pracy w zespołach projektowych, tworzenia ich oraz kierowania nimi. Poszerzone kompetencje w zakresie projektowania sprzętów i urządzeń wyposażenia wnętrz oraz wystaw umożliwiają szerokie rozumienie kontekstu sztuki projektowej, a także przygotowują do projektowania kompleksowego. Absolwent posiada umiejętność krytycznej oceny swoich działań twórczych i artystycznych oraz kreowania własnego wizerunku jako twórcy-projektanta i artysty. Potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej, rozumie potrzebę samodoskonalenia i ciągłego dokształcania. Jest też przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Zakres kształcenia kierunkowego: 

– projektowanie architektury wnętrz,
– projektowanie wystaw i nowych technologii w projektowaniu,
– projektowanie detalu architektonicznego oraz form architektonicznych w różnej skali,
– projektowanie form użytkowych w zakresie meblarstwa, oświetlenia oraz komunikacji wizualnej.

EGZAMINY WSTĘPNE – ARCHITEKTURA WNĘTRZ, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Student rejestrując się elektronicznie przed egzaminem określa kierunek studiów jakim jest zainteresowany.
Dodatkowy egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych. Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice, związanych z wybranym kierunkiem m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata Komisja Wydziałowa rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Uwaga! prace malarskie i rysunkowe są obligatoryjne, a ewentualna prezentacja prac wykonanych w innej technice jest dobrowolna.
Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Drugi etap egzaminu jest egzaminem praktycznym.

Etap II

Kierunek: Architektura Wnętrz

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:
1. Egzamin z malarstwa – do 15 punktów
2. Egzamin z rysunku – do 35 punktów
3. Egzamin specjalistyczny – do 45 punktów

1. Egzamin z malarstwa (4 godziny)
technika: wybrane medium malarskie (m. in.: olej, akryl, tempera, akwarela) na płótnie lub innym podłożu malarskim nie przekraczającym wymiaru 100 x 70 cm

2. Egzamin z rysunku (4 godziny)
technika: wybrane medium rysunkowe (m. in.: ołówek, węgiel rysunkowy wymagane utrwalenie fiksatywą, sangwina, tusz) na  białym kartonie o wymiarach 100 x 70 cm

W swojej pracy – zarówno z malarstwa, jak i rysunku – kandydat powinien zaprezentować takie umiejętności jak: zdolność obserwowania zaproponowanej rzeczywistości, np. modela lub martwej natury, uwzględnienia przestrzennych relacji obserwowanych obiektów, wrażliwość i wyobraźnię oraz dokonywania właściwego wyboru środków i technik odpowiednich do tematu i możliwości kreacyjnych kandydata.

3. Egzamin specjalistyczny (4 godziny)
materiały i przybory: biały karton o wymiarach 100 x 70 cm, linijki, ekierki, cyrkle, nożyczki, klej, ołówek, tusz, tempera itp.

Zadanie: odpowiedź na podane hasło
W swojej pracy kandydat powinien odpowiedzieć na postawiony problem sformułowany w zadaniu egzaminacyjnym w formie płaskiej i/lub przestrzennej.

Uwagi do egzaminu praktycznego:
Niezbędne w trakcie egzaminu praktycznego, wymienione wyżej przybory i materiały kandydat przygotowuje we własnym zakresie.

Prace praktyczne wykonane w ramach egzaminu i przedstawione do oceny po zakończeniu procesu egzaminacyjnego w wyznaczonym terminie na prośbę zdającego mogą zostać wydane.

EGZAMINY WSTĘPNE – ARCHITEKTURA WNĘTRZ, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną prac wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia – licencjackich , prac własnych oraz dokumentacji pracy dyplomowej licencjackiej.

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

  1. Prezentacja – do 35 punktów
  2. Portfolio – do 45 punktów