REKRUTACJA NA GRAFIKĘ PROJEKTOWĄ

Kierunek: grafika
Specjalność: grafika projektowa

Absolwent studiów pierwszego stopnia po trzyletnim procesie dydaktycznym zakończonym uzyskaniem dyplomu licencjackiego jest w pełni przygotowany zarówno do zespołowej, jak i indywidualnej pracy związanej ze współczesną grafiką projektową. Struktura Katedry Grafiki Projektowej pozwala na indywidualny wybór studiowanych dziedzin i dedykowanych im pracowni w zakresie projektowania: liternictwa, typografii, plakatu, ilustracji, znaków graficznych, form identyfikacyjnych, wydawnictw, publikacji cyfrowych, stron internetowych, kampanii promocyjnych. Student ma szanse na zdobycie specjalizacji dającej możliwość zatrudnienia w graficznych studiach projektowych, agencjach reklamowych i brandingowych, wydawnictwach, drukarniach lub pozwalającej na niezależną pracę zawodową i artystyczną. Absolwent jest także w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku.

Studia drugiego stopnia na kierunku grafika projektowa są kontynuacją trzyletniego licencjackiego procesu dydaktycznego na studiach I stopnia, z odpowiednio poszerzonym programem. Program studiów jest ściśle podporządkowany wybranemu przez studenta głównemu przedmiotowi kierunkowemu. Studia kończą się egzaminem magisterskim, na który składają się części praktyczna i teoretyczna. Egzamin jest sprawdzeniem wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności dyplomanta, niezwykle potrzebnych w ściśle ukierunkowanej, profesjonalnej branży graficznej.

Zakres kształcenia kierunkowego:

– projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych,
– projektowanie aplikacji i stron internetowych,
– projektowanie plakatu i ilustracji,
– projektowanie znaku i form identyfikacyjnych,
– projektowanie liternictwa i typografii,
– multimedialne projektowanie graficzne,
– projektowanie kampanii promocyjnych.

EGZAMINY WSTĘPNE – GRAFIKA PROJEKTOWA / ARTYSTYCZNA, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

kierunek: grafika
specjalność: grafika projektowa / grafika artystyczna

Student rejestrując się elektronicznie przed egzaminem określa kierunek studiów jakim jest zainteresowany, a w przypadku kierunku Grafika – także specjalność (grafika projektowa lub grafika artystyczna).

Dodatkowy egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych na kierunku Architektura Wnętrz i Grafika).  Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice, związanych z wybranym kierunkiem (Architektura Wnętrz i Grafika) i specjalnością studiów (dotyczy kierunku grafika), m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata Komisja Wydziałowa rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Uwaga! prace malarskie i rysunkowe są obligatoryjne, a ewentualna prezentacja prac wykonanych w innej technice jest dobrowolna. Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Drugi etap egzaminu jest egzaminem praktycznym, zróżnicowanym w zależności od kierunku/specjalności.

Etap II

Kierunek: grafika

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

1. Egzamin z malarstwa – do 25 punktów
2. Egzamin z rysunku – do 25 punktów
3. Egzamin specjalistyczny – do 45 punktów

1. Egzamin z malarstwa (4 godziny)
technika: wybrane medium malarskie (m. in.: olej, akryl, tempera, akwarela) na płótnie lub innym podłożu malarskim nie przekraczającym wymiaru 100 x 70 cm

2. Egzamin z rysunku (4 godziny)
technika: wybrane medium rysunkowe (m. in.: ołówek, węgiel rysunkowy wymagane utrwalenie fiksatywą, sangwina, tusz) na białym kartonie o wymiarach 100 x 70 cm

W swojej pracy – zarówno z malarstwa, jak i rysunku – kandydat powinien zaprezentować takie umiejętności jak: zdolność obserwowania zaproponowanej rzeczywistości, np. modela lub martwej natury, uwzględnienia przestrzennych relacji obserwowanych obiektów, wrażliwość i wyobraźnię oraz dokonywania właściwego wyboru środków i technik odpowiednich do tematu i możliwości kreacyjnych kandydata.

3. Egzamin specjalistyczny (4 godziny)

Kandydaci realizują temat posługując się wybranymi technikami: ołówek, kredka, tusz, tempera itp. na białym kartonie o wym. 100 x 70 cm. Przybory: materiały plastyczne.

Zadanie: odpowiedź na podane hasło. Należy zaprezentować umiejętności analizy i syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi (słowo i obraz).

Uwagi do egzaminu praktycznego: niezbędne w trakcie egzaminu praktycznego, wymienione wyżej przybory i materiały kandydat przygotowuje we własnym zakresie.

Prace praktyczne wykonane w ramach egzaminu i przedstawione do oceny po zakończeniu procesu egzaminacyjnego w wyznaczonym terminie na prośbę zdającego mogą zostać wydane.

EGZAMINY WSTĘPNE – GRAFIKA PROJEKTOWA / ARTYSTYCZNA, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

kierunek: grafika
specjalność: grafika projektowa / grafika artystyczna

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Student rejestrując się elektronicznie przed egzaminem, określa specjalność (grafika projektowa lub grafika artystyczna). Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranego kierunku lub pokrewnego.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną prac wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia – licencjackich, prac własnych oraz dokumentacji pracy dyplomowej licencjackiej.

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

  1. Prezentacja – do 35 punktów
  2. Portfolio – do 45 punktów